Polityka prywatności

Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę www.winski.com.pl jest Adrian Wiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Accounting Adrian Wiński, w Bydgoszczy przy ulicy Skorupki 6/3, zwany dalej „Accounting Adrian Wiński” lub „Administratorem”

 

Cele i zastosowanie Polityki Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności znajduje zastosowanie w związku z wizytami na stronie www.winski.com.pl i jest dokumentem, który w przystępny sposób przedstawia zakres informacji zbieranych w związku z funkcjonowaniem strony www.winski.com.pl. Wskazujemy również cele zbierania tych danych, sposoby ich przetwarzania, komu możemy je przekazywać i jakie prawa przysługują osobom, których dane gromadzimy. Po więcej informacji z zakresu ochrony danych osobowych stosowanej przez Accounting Adrian Wiński zapraszamy do kontaktu pod adresem email: rodo@winski.com.pl .

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

• Przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub jednego z adresów poczty email wskazanych na stronie. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na odpowiadaniu na zapytania ofertowe i pozostawaniu w kontakcie z naszymi klientami i sympatykami.

• Przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązywania i realizacji umów o świadczenie usług księgowych i kadrowych. Podstawą takiego przetwarzania jest jego niezbędność w celu nawiązania i realizacji umowy, której stroną jest podmiot danych.

• Przetwarzanie danych osobowych przedstawicieli, pracowników i współpracowników klientów i kontrahentów Accounting Adrian Wiński w związku z kontaktem w celu nawiązania lub realizacji zawartych umów. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na nawiązywaniu i realizacji umów, w tym umów o świadczenie usług księgowych i kadrowych.

• Przetwarzanie danych osobowych w celu udokumentowania rozliczeń finansowych. Podstawą takiego przetwarzania jest obowiązek prawny spoczywający na administratorze.

• Przetwarzanie danych osobowych w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obronie własnych interesów.

 

Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane przez Accounting Adrian WIński mogą być przekazywane do zaufanych partnerów i podwykonawców. Dbamy o to, aby takie przekazywanie było chronione poprzez zawieranie z nimi stosownych umów powierzenia danych osobowych. W związku z odwiedzinami na stronie i wymianą wiadomości email dane osobowe powierzane są dostawcy hostingu dla domeny www.winski.com.pl jeżeli przekazane przez Państwa dane będą przetwarzane w systemach teleinformatycznych utrzymywanych przez Administratora to będą one przekazywane do podmiotów świadczących dla nas usługi wsparcia IT.

 

Przetwarzanie danych osobowych w charakterze podmiotu przetwarzającego

Accounting Adrian Wiński jako podmiot zajmujący się zawodowo przetwarzaniem danych osobowych umożliwia klientom zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli posiadacie Państwo własny, korporacyjny wzór takiego dokumentu prosimy o jego przesłanie celem uzupełnienia istotnych szczegółów. Jeżeli go Państwo nie posiadacie Accounting Adrian Wiński zapewni stosowne zapisy umowne. W przypadku podpisania umowy powierzenia przetwarzania w charakterze podmiotu przetwarzającego Accounting Adrian Wiński ściśle się do niej stosuje, zna zakresy swojej odpowiedzialności oraz posiada odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony danych aby zapobiec ich wyciekowi.

 

Kategorie danych jakie zbieramy za pośrednictwem strony www.winski.com.pl

W zakresie korzystania ze strony www.winski.com.pl przez użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Stosowanie nazwy „protokół https” dotyczy protokołu http i https łącznie bądź wymiennie. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:
• Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
• Nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja, jeśli jest możliwa, realizowana jest przez protokół https;
• Czasu nadejścia zapytania;
• Pierwszego wiersza żądania https;
• Kodu odpowiedzi https;
• Liczby wysyłanych przez serwer danych;
• Informacji o przeglądarce;
• Informacji o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji https.
Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.winski.com.pl .

 

Prawa osób, których dane przetwarzamy
Accounting Adrian Wiński jako administrator danych osobowych umożliwia osobom, których dane przetwarzamy realizację swoich praw wynikających z RODO, a są to:

Prawo do informacji

Osoby, których dane przetwarzamy mają prawo uzyskać informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje przetwarzamy na ich temat i w jakim celu to czynimy, jak również jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane i czy w związku z tym stosowane jest profilowanie.

 

Prawo do sprostowania danych

Osoby, których dane przetwarzamy mają prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych oraz – uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych.
Prawo do usunięcia danych

Osoby, których dane przetwarzamy mają prawo żądać usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) w szczególności wtedy, gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy wycofano zgodę na przetwarzanie danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem narodowym.
Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoby, których dane przetwarzamy mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub wyrażono sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych.
Prawo do przenoszenia danych

Osoby, których dane przetwarzamy mają prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie stosowanej, możliwej do odczytu maszynowego formie, by przekazać
je bez uszczerbku innemu administratorowi, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.

Prawo do sprzeciwu

Osoby, których dane przetwarzamy maja prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych. Z prawa tego nie można skorzystać, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Osoby, których dane przetwarzamy mają prawo do składania skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli podejrzewają, że w przypadku przetwarzania ich danych osobowych doszło do naruszenia.

 

Czy przekazanie danych osobowych Administratorowi jest wymogiem ustawowym?
Przekazanie danych osobowych do Accounting Adrian Wiński za pomocą kanałów kontaktu wskazanych na stronie jest całkowicie dobrowolne, ale ich nie przekazanie skutkuje brakiem możliwości kontaktu zwrotnego z naszej strony.

 

Okres przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane osobowe przetwarzane w związku z odpowiadaniem na zapytania kierowane za pomocą kanałów kontaktu wskazanych na stronie www.winski.com.pl będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych i będą przetwarzane w związku z dalszą współpracą lub realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli wystąpi brak możliwości nawiązania współpracy w ciągu 6 miesięcy od ostatniego kontaktu.

Dane osobowe przetwarzane w celu udokumentowania faktów księgowych będą przetwarzane przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym powstało zobowiązanie podatkowe.

Dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczeniem usług będą przetwarzane na czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Administrator strony www.winski.com.pl nie poddaje przekazanych danych osobowych procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 

Przetwarzanie danych osobowych przekazanych przy pomocy portali społecznościowych
Właściciele portali społecznościowych są niezależnymi Administratorami danych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów, które użytkownik akceptuje w momencie zakładania konta. Zalecamy zapoznanie się tymi dokumentami:

Zasady dotyczące ochrony danych przez Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/update

Polityka prywatności LinkedIn https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk={error-page}-privacy-policy

Polityka prywatności Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875

Jeżeli wchodzą Państwo w relacje z nami za pośrednictwem portali społecznościowych (np. polubienie naszego fanpage, komentowanie, polubienie lub udostępnienie naszych postów) to Accounting Adrian Wiński staje się również administratorem Państwa danych. Rodzaj danych jakie możemy przetwarzać za pośrednictwem portali społecznościowych to: nick/imię i nazwisko, zdjęcia, informacje umieszczone na Państwa profilu społecznościowym oraz treści wiadomości kierowanych do nas w prywatnych wiadomościach lub pisanych w komentarzach pod naszymi postami.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na utrzymaniu relacji z użytkownikami zainteresowanymi naszymi usługami i rozwojem oraz na udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości.
Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych zawartych w kierowanych do nas wiadomościach zachęcamy do korzystania z adresów e-mail i numerów telefonów umieszczonych na naszej stronie www.winski.com.pl . W trakcie kontaktu poprzez wskazane adresy posiadamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.
Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślecie nam prywatną wiadomość, w której przekażecie dane, których będziemy używać do kontaktu. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom, lecz mogą to robić Administratorzy portali społecznościowych. Prosimy mieć na względzie, że właściciele portali jako administratorzy danych swoich użytkowników, mają pełen dostęp to wszystkich informacji na Państwa temat.

Pliki cookie
Nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki te są zapisywane w pamięci lokalnej urządzenia w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności strony. Pliki cookie nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń, ani nie przechowują poufnych informacji na Państwa temat. W celu umożliwienia zablokowania lub ograniczenia liczby i rodzaju plików cookie ze strony www.winski.com.pl Administrator strony stosuje narzędzie, w którym można zapoznać się z funkcjami rodzajami plików cookie na stronie oraz podjąć decyzję które z nich mogą być zainstalowane na urządzeniu końcowym użytkownika strony.

Plikami cookie można zarządzać również w przeglądarce internetowej

Czyszczenie i wyłączanie plików cookie w przeglądarce Chrome oraz zarządzanie nimi:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox:
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stronirefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl
Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanienimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d